مرد بازی سوسی فقیر مشکوک نیست که همسرش منحرف بود

نمایش ها: 5293
در ده سال از ازدواج, بازی سوسی مرد فقیر هرگز مشکوک است که همسرش چنین منحرف بود تا زمانی که او ارائه شده به او کراوات تا بدون گفتن او چرا. و پس از شوهرش در تماس, همسر شروع به هل دادن همه چیز که در دست او کردم و شکل مستطیلی در الاغ او بود.